Termeni și condiții

Site-ul https://www.veo.ro este deținut și operat de către Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L., cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 57-59, Etaj 5 retras, Apartament 26, Județ Cluj, având codul unic de înregistrare nr. 45570044 și număr de ordine în registrul comerțului J12/521/2022, reprezentată legal prin administrator Codrea Oana-Alexiana, având calitatea de furnizor de servicii.

Accesând și afișând acest site, incluzând vizitarea și cumpărarea serviciilor/pachetelor, sunteți de acord, în mod implicit și necondiționat, cu următoarele prevederi legale și contractuale, care guvernează contractul de furnizare de servicii și comerțul electronic:

I. DEFINIȚII

Contract: Prezentul acord al părților, care se poate încheia valabil exclusiv în limba română.

Furnizor de servicii: Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L.

Beneficiar: Orice persoană fizică sau juridică, precum și asocierea de persoane care desfășoară activități profesionale și/sau comerciale, care beneficiază de servicii în baza unui contract cu furnizorul;

Client: O persoană care a vizitat magazinul on-line al Beneficiarului;

Servicii: Serviciile puse la dispoziție de societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. prin intermediul site-ului https://www.veo.ro, în special cele de creare și administrare a unui magazin online pentru punerea în aplicare a activității profesionale și/sau comerciale a Beneficiarului. Serviciile sunt oferite cu periodicitate lunară;

Acceptarea ofertei: Finalizarea de către Beneficiar a procesului de crearea a unui cont pe site-ul https://www.veo.ro;

Formular de comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Furnizor și Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord să presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord să primească aceste Servicii și să le plătească. Comanda se consideră finalizată și acceptată de Furnizor când părțile s-au pus de acord asupra serviciilor, specificațiilor și prețului și va produce efecte juridice numai de la data încasării efective a contravalorii serviciilor de către Furnizor;

Platforma e-Commerce: Aplicația web https://www. veo.ro în care Beneficiarul își va putea crea un cont, va descarcă și completa contractul și va putea gestiona situația tehnică a magazinul sau online;

Plan tarifar: Structura de cost reprezentând plata aferentă unui pachet de servicii ales, incluzând o anumită serie de opțiuni funcționale alese, așa cum se regăsește în pagina www. veo.ro și care poate fi actualizată fără notificare prealabilă. Orice schimbare a prețului contractului va fi comunicată separat și individual Beneficiarului, dacă va fi cazul;

Termeni și condiții de utilizare: Reguli de conduită și de utilizare a serviciilor de către Beneficiar, aplicabile tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul platformei https://www. veo.ro disponibile în varianta actualizată periodic pe site-ul https://www. veo.ro /termeni-si-conditii, și care pot fi actualizate/modificate în orice fel, fără notificare prealabilă. Beneficiarul se obligă să ia la cunoștință aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și crea un cont de utilizator. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Beneficiar a tuturor acestor reguli;

Regulamentul General privind Protecția Datelor sau „GDPR”: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) și aplicabil de la 25 mai 2018;

II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

2.1. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L., cu sediul social în România, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 57-59, Etaj 5 retras, Apartament 26, Județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/521/2022, având C.U.I. 45570044, cont bancar RO54BREL0002003495150100 deschis la LIBRA BANK, reprezentată legal de către Codrea Oana-Alexiana, în calitate de administrator, denumită în continuare „Furnizor”,

și

2.2. Clientul, cu datele de identificare înregistrate în platforma Veo Shopping App, denumit în continuare „Beneficiar”.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul Contractului îl constituie prestarea de către Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. în interesul Beneficiarului a următoarelor servicii, conform termenilor și condițiilor prezentului Contract:

 • punerea la dispoziția Beneficiarului a unei serii de opțiuni funcționale pentru crearea și administrarea de magazine online, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de către Beneficiar, ale cărui/căror specificații sunt indicate în secțiunea Planuri tarifare, disponibilă și valabilă la data completării formularului de comandă la adresa: https://www.veo.ro;
 • găzduirea magazinului/magazinelor online pe serverele Furnizorului în vederea accesării de către terți;
 • prestarea de servicii contra-cost de dezvoltare software la comandă, la cererea și în folosul Beneficiarului și aplicate asupra magazinului/magazinelor online creat(e) de către Beneficiar prin intermediul opțiunilor funcționale standard disponibile pe site-ul https://www.veo.ro și indicat(e) de către Beneficiar.

3.2. Prezentul Contract înlocuiește în integralitate orice alt contract/înțelegere încheiat(ă) anterior între Furnizor și Beneficiar pentru Servicii de tipul celor menționate în obiectul prezentului Contract, la art. 2.1., însă nu anulează obligațiile de plata scadente ori restante, precum și penalitățile pentru serviciile anterior prestate, nici nu constituie renunțare la dreptul Furnizorului de a le recupera. De asemenea, acest Contract nu înlocuiește sau anulează alte contracte încheiate între părți, dacă aceste alte contracte au un obiect și/sau prestații diferite față de acest Contract.

3.3. În calitate de operator al site-ului https://www.veo.ro, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. prestează pentru Beneficiar servicii de acces la platforma de e-Commerce VEO și asistență pentru aceasta platformă, și oferă aceste servicii sub forma unui abonament lunar.

3.4. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser.

3.5. Lista de servicii oferite de Veo Shopping App și prețurile aferente, poate fi vizualizată accesând următorul link: https://www.veo.ro/preturi.

3.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a portalului https://www. veo.ro/politica-de-confidențialitate.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales (anual sau lunar), începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

4.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Beneficiarul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Furnizor. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Beneficiar pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Furnizor printr-un email trimis la office@veo.ro

4.3. În cazul în care Beneficiarul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat, fără nicio formalitate.

4.4. Dacă Beneficiarul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil doar în cazul unui upgrade al pachetului, schimbarea intrând în vigoare în termen de 24 (două zeci și patru) de ore.

4.5. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. poate suspenda furnizarea unui pachet. Furnizorul poate modifica termenii unui pachet, iar aceștia sunt valabili de la notificarea Beneficiarului sau publicarea acestora pe site-ul platformei. Modificările nu afectează utilizatorii cu un pachet plătit în desfășurare.

V. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1. Prețurile pentru Servicii sunt exclusiv cele prevăzute în anexele la comandă, acceptate și utilizate de Beneficiar prin plasarea comenzii. Prețurile pentru Servicii prevăzute în Anexele formularelor de comandă sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.

5.2. Factura se va emite la cursul BNR valabil în momentul emiterii facturii. Plata se consideră efectuată când suma de bani, scutită/liberă de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/rețineri, a fost creditată în contul Furnizorului.

5.3. În lipsa de stipulație contrară, prețul se datorează înainte de activarea magazinului online.

5.4. Preturile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Furnizorul rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

VI. TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1. Facturarea abonamentului lunar se face la momentul semnării contractului, pentru luna în curs. Plata facturii se face în mod obligatoriu într-un termen de 7 zile calendaristice de la data comunicării facturii. Factura se va comunica beneficiarului la adresa de email indicată de acesta.

6.2. Daca în termen de 7 zile calendaristice de la data scadenței, Beneficiarul nu achită contravaloarea facturii, serviciul se suspendă automat fără nicio notificare prealabilă.

6.3. Dacă în termen de 21 de zile calendaristice de la data scadenței, Beneficiarul nu achită factura, contractul încetează de drept, fără nicio somație și fără nicio altă formalitate sau sesizare a unei instituții/autorități de orice fel.

6.4. Din momentul încetării contractului, serviciul încetează de drept prin ștergerea de pe platforma a tuturor informațiilor Beneficiarului. Facturile deja emise, vor fi achitate la zi, chiar dacă serviciul încetează și nu se mai emit alte facturi.

6.5. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. va trimite notificări de plata, prin e-mail sau în aplicație, în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Beneficiarul va efectua plata online sau prin ordin de plată sau prin oricare alt mijloc de plată pus la dispoziția Beneficiarului de către Furnizor.

6.6. Odată cu introducerea datelor cardului cu care se achită contravaloarea Serviciilor, Beneficiarul își poate da acordul pentru reînnoirea automată a acestora și debitarea directă a facturilor ulterioare aferente Serviciilor achiziționate. Beneficiarul are posibilitatea de a dezactiva ulterior serviciul de debitare directă.

6.7. Neprimirea facturii sau a unui alt document nu constituie un motiv de neplată a prețului pachetului. Beneficiarul este de acord să primească facturi electronice la adresa de e-mail listată în profilul său.

6.8. În cazul în care pachetul prevede o perioadă de probă, în care Beneficiarul se poate familiariza cu caracteristicile și funcționalitățile unui magazin on-line, iar prețul pentru pachetul de servicii nu se plătește de către Beneficiar cel mai târziu în ziua următoare expirării perioadei de probă, atunci Furnizorul are dreptul de a interzice imediat orice acces la magazinul online, putând proceda la rezilierea contractului fără punere în întârziere. Beneficiarul are dreptul în timpul perioadei de probă să renunțe la utilizarea serviciilor și să denunțe contractul de servicii fără notificare și fără a furniza un motiv.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

7.1. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. se obligă:

a) să acorde acces Beneficiarului la opțiunile funcționale necesare creării și administrării magazinului online, conform planului tarifar ori abonamentului pentru aplicațiile selectate de către Beneficiar;

b) să depună diligențele necesare pentru a furniza Serviciul la nivelul minim agreat (SLA service-level agreement), cu excepția unor întreruperi planificate precum și cu excepția faptului că anumite întârzieri sau alte disfuncționalități ale acestuia pot fi cauzate independent de voința și posibilitatea de intervenție a Furnizorului (furnizori de acces la rețeaua Internet, de energie electrica, etc.); în situația în care Furnizorul nu livrează minimul de SLA agreat, Beneficiarul are dreptul de a solicita contravaloarea pro-rată a planului tarifar/abonamentului aplicație pentru perioada de nefuncționalitate sau prelungirea perioadei planului tarifar/abonamentului aplicație cu perioada de nefuncționalitate;

c) să creeze toate condițiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale și minimum necesare, fără ca aceasta să constituie o obligație de deplină garanție, pentru o buna protecție împotriva încercărilor de fraudă;

d) să remedieze eventualele defecțiuni reclamate de Beneficiar, dacă reclamația este raportată și înregistrată la centrul de suport. Formularea și înregistrarea reclamației nu suspendă obligația Beneficiarului de a plăti serviciul asupra căruia s-a angajat în temeiul Contractului. Defecțiunile sunt considerate a fi reparate, în eventualitatea unei remedieri integrale sau parțiale, ori de câte ori se asigură furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamație cu privire la funcționarea Serviciului va fi trimisă la adresa de e-mail support@veo.ro sau prin intermediul sistemului de tickete disponibil in contul de client la adresa https://client.veo.ro/;

e) să asigure confidențialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului și să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcționarea normală a serviciului, care revin atribuțiilor Furnizorului (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzătoare cu privire la disponibilitate);

f) să pună la dispoziția Beneficiarului prezentul Contract încheiat/agreat, în contul sau de pe platforma https://www.veo.ro. Contractul încheiat este stocat de către Furnizor în sistemul său informatic;

g) să pună la dispoziția Beneficiarului, anterior achiziționării unui plan tarifar/abonament aplicație, opțiunea de modificare a datelor de identificare introduse anterior de către acesta, fie prin efectuarea modificărilor direct de către Furnizor la solicitarea scrisă a Beneficiarului, fie prin acordarea posibilității de modificare a acestor date de către Beneficiar din contul sau prin orice alte mijloace tehnice care pot asigura modificarea corespunzătoare a datelor de identificare ale Beneficiarului;

h) să presteze serviciile de dezvoltare software la comandă contra-cost comandate de către Beneficiar după ce Beneficiarul a efectuat plata pentru contravaloarea acestora.

7.2. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezerva dreptul de a interveni asupra conținutului de tip text sau foto adăugat de către Beneficiar, fără acordul acestuia, în situațiile în care există indicii că acel conținut poate încalcă legea, bunele moravuri, reputația Furnizorului ori în orice altă situație în care acest fapt este solicitat, în temeiul legii, de către autorități ori alte organisme abilitate de lege.

7.3. Platforma https://www.veo.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Beneficiar, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Beneficiarului, sau pot fi exportate periodic de către acesta și stocate într-un mediu securizat. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Beneficiarului, și care nu se datorează culpei Furnizorului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare de la o autoritate oficială cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Beneficiar, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.4. În eventualitatea în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile în ceea ce privește disponibilitatea serviciului, Beneficiarul va fi îndreptățit să solicite fie prelungirea duratei Contractuale cu numărul de zile în care funcționarea serviciului a fost întreruptă, fie contravaloarea pro-rată a perioadei în care funcționarea serviciului a fost întreruptă.

7.5. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să solicite compensațiile prevăzute anterior în cazul în care neîndeplinirea vreunei obligații este cauzată direct sau indirect de următoarele:

 • greșeala, neglijența sau erorile de operare ale Beneficiarului, angajaților Beneficiarului sau clienților Beneficiarului;
 • nerespectarea de către Beneficiar a termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului;
 • orice intervenție a Beneficiarului care poate afecta funcționarea serviciului în integralitatea sa sau a oricărei componente a serviciului;
 • întrerupere planificată;

7.6. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezervă dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, în cazul în care deține dovezi sau suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea de către Beneficiar a prezentului Contract. Serviciul poate fi suspendat fără notificare prealabilă în cazul în care Beneficiarul:

 • desfășoară una dintre activitățile prevăzute la art. 8.1, lit. g);
 • desfășoară alte activități care afectează buna funcționare a serviciilor oferite de către Furnizor altor clienți.

7.7. Folosirea Serviciilor se efectuează numai de către Beneficiar pe proprie răspundere, iar accesul publicului la informație se realizează tot pe propria răspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama și în numele Beneficiarului, iar Furnizorul nu oferă niciun fel de garanții clienților Beneficiarului în nicio situație, iar în cazul unor pretenții de orice fel din partea oricăror terți în legătură cu Beneficiarul și informația postată de acesta, se dă naștere automat obligației de garanție integrală, incluzând cheltuieli conexe și accesorii generate de pretențiile avansate. Totodată, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. are un drept de regres față de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de către aceasta în legătură cu orice revendicare și/sau pretenție a oricărui terț.

7.8. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezervă dreptul să suspende temporar, fără nicio notificare prealabilă, contul de acces la Servicii al Beneficiarului, să întrerupă definitiv vizualizarea conținutului acestuia sau să elimine temporar, până la remediere, sau definitiv anumite elemente de conținut ale acestuia, dacă sunt semnalate posibile încălcări ale prevederile legale, cum ar fi, dar fără a se limita la, - acte de defăimare, amenințare, care conțin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care încalcă prezentul Contract.

7.9. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu pretinde, nu își arogă și nu deține drepturi de proprietate intelectuală aferente conținutului folosit/postat de către Beneficiar în cadrul Serviciilor doar asupra aplicației proprii (aplicatia de shopping VEO). Toate materialele și informațiile se află în proprietatea Beneficiarului, care este unicul răspunzător pentru conținutul acestora împotriva oricărei revendicări și pretenții pe care un terț (inclusiv autorități ale statului) ar putea să o aibă față de Furnizor cu privire la conținutului folosit/postat de către Beneficiar în cadrul Serviciilor.

7.10. În cazul serviciilor de dezvoltare software la comandă, obligațiile Furnizorului se consideră îndeplinite în momentul finalizării implementării cerințelor Beneficiarului, în forma și la termenul agreate cu Beneficiarul. În situația în care Beneficiarul nu pune la dispoziția Furnizorului toate informațiile și/sau documentele necesare implementării serviciilor de dezvoltare software și prin aceasta se întârzie procesul de implementare, societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezerva dreptul să devanseze termenul de implementare și să perceapă costuri suplimentare, în cazul în care este necesară depunerea unor eforturi suplimentare față de cele planificate inițial.

7.11. Ulterior încetării Contractului în oricare din modalitățile prevăzute în prezentul Contract, societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezervă dreptul de a dezactiva sau șterge definitiv, parțial sau integral, conținutul introdus de către Beneficiar în cadrul platformei.

7.12. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. depune toate eforturile pentru a putea oferi răspunsuri și soluții cât mai prompte. Timpul de răspuns reprezintă intervalul de timp între momentul solicitării de suport și momentul în care sesizarea este preluată spre analiză. Timpul de rezolvare al sesizării variază în funcție de severitatea și complexitatea incidentului, în conformitate cu planul de servicii utilizat de Beneficiar.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

8.1. Beneficiarul se obligă:

a) să respecte termenii și condițiile de folosire a serviciului;

b) să nu folosească serviciile contrar practicilor în domeniu, auto-reglementarilor, sau legislației în vigoare, ori să folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile și interesele terților;

c) să răspundă pentru orice prejudicii, costuri sau pagube produse de utilizatorii care accesează Serviciile din contul Beneficiarului cu rea-credință;

d) să utilizeze în mod normal și onest Serviciul, pentru scopuri licite de comerț și comerț licit. Beneficiarul nu va întreprinde și nu va permite întreprinderea niciunei acțiuni care să pună în pericol securitatea rețelei și a sistemului Furnizorului sau cele aparținând terților, sau care să contravină în vreun fel utilizării normale a Serviciilor. În aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate și oricare daune solicitate de către terți îi aparțin în exclusivitate Beneficiarului. Totodată, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. are un drept de regres față de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de către aceasta în legătura cu orice revendicare și/sau pretenție a oricărui terț;

e) să achite contravaloarea facturilor aferente comenzilor de Servicii, în conformitate cu prevederile Cap. VI din contract;

f) este responsabil cu păstrarea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale. Dacă există orice suspiciune că aceste informații sunt compromise, Beneficiarul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare, contactând în scris în acest scop serviciul de suport tehnic la adresa support@veo.ro sau prin intermediul sistemului de tickete disponibil in contul de client la adresa https://client.veo.ro/;

g) să nu folosească sistemul Furnizorului și/sau serviciul furnizat sub nicio formă și în nicio circumstanță pentru găzduirea, comunicarea, referirea sau direcționarea către niciunul (niciuna) din următoarele conținuturi:

 • Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen;
 • Încălcarea drepturilor de proprietatea intelectuală și a drepturilor de autor și/sau conexe în special sau al oricărui alt drept sau interes al oricărui terț;
 • Amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase, etc.;
 • Promovarea de activități ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, Proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispoziție de muzică sau filme), etc;
 • Orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
 • Informații cu caracter personal și/sau privat pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
 • Orice conținut considerat de Furnizor ca fiind dăunător.;

h) să nu faciliteze sau să realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricărui site, serviciu sau produs, utilizând sistemul Furnizorului sau prin serverele unor terți pentru promovarea oricărui site găzduit pe server. În cazul unor astfel de acțiuni, care sunt considerate de către Furnizor ca spam și contravin legislației în vigoare, accesul la servicii va fi suspendat fără nicio notificare prealabilă, iar răspunderea îi aparține în totalitate Beneficiarului și societății comerciale, persoanei fizice autorizate sau persoanei fizice care deține magazinul online în culpă/promovat;

i) să își asume integral și exclusiv răspunderea și să dezdăuneze orice terț prejudiciat prin oricare din faptele interzise, indicate în paragrafele f) și g) de mai sus;

j) să furnizeze informații actuale, reale și valide despre identitatea societății, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care deține și operează magazinul online (nume societate, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului, Cod de Identificare Fiscală, număr de telefon, adresa completă, adresa de e-mail validă ș.a.) și despre identitatea reprezentantului care administrează contul de acces la Servicii, așa cum este cerut în cadrul procesului de înregistrare sau în alte secțiuni ale platformei. Beneficiarul se obligă să își actualizeze datele în cazul modificării acestora. În cazul în care informațiile referitoare la identitatea societății comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care deține și operează magazinul online sau informațiile referitoare la identitatea reprezentantului care administrează contul de pe platforma Furnizorului se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii poate fi suspendat fără nicio notificare prealabilă, până la remedierea situației;

k) să asigure autenticitatea sau valabilitatea informațiilor prezentate în cadrul magazinului creat. În caz de suspiciuni asupra autenticității sau valabilității acestor informații, indiferent de natura sau obiectul de referință al acestora, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Servicii fără nicio notificare prealabilă;

l) își asume răspunderea pentru orice activități întreprinse pe baza Serviciilor furnizate de către Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. și pentru întreg conținutul încărcat în cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor Furnizorului, indiferent de consecințele pe care aceste acțiuni sau conținut le-ar putea avea. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de către Beneficiar și nici pentru acțiunile acestora, indiferent de natura lor;

m) să nu desfășoare activități comerciale ilicite, așa cum apar acestea menționate de către legislația în vigoare. Întreprinderea oricărei activități ce poate fi considerată ilicită va atrage după sine suspendarea accesului la Servicii fără nicio notificare prealabilă;

n) să nu folosească domenii sau subdomenii care conțin în mod abuziv nume de mărci înregistrate ce nu aparțin Beneficiarului sau care încalcă drepturile legale ale unei alte părți și să nu folosească domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defăimare, obscenitate, pornografie, hărțuire, limbaj licențios, discriminare, rasism, dar nelimitându-se la acestea. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine suspendarea accesului la Servicii fără nicio notificare prealabilă, iar răspunderea îi aparține în totalitate Beneficiarului care deține magazinul online în culpă;

o) să își asume răspunderea exclusivă cu privire la conținutul materialelor pe care le postează. Prin postare Beneficiarul susține și garantează că:

 • este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizări ori a obținut consimțământul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv în orice fel și astfel poate să dispună de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website și pe orice canale media;
 • deține consimțământul, autorizarea din partea fiecărei persoane identificabilă, vizual sau auditiv, în conținutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea și/sau vocea acesteia pe website, implicit în contexte publice, și pe orice canale media, în condițiile și limitele prevăzute în prezentul document care stabilește termenii și condițiile utilizării website-ului;
 • nu va posta materiale care prin conținutul lor sunt defăimătoare și care în mod direct sau indirect ar putea dăuna site-ului https://www.veo.ro sau oricăror terțe persoane fizice sau juridice;
 • nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontală explicită, etc.) ori scene de violență sau care îndeamnă la încălcarea drepturilor omului recunoscute prin legislația română și/sau tratate prin convenții internaționale în domeniu;
 • nu va posta materiale al căror conținut ar putea leza integritatea și demnitatea umană, care sunt defăimătoare, amenințătoare, de hărțuire, cu conținut violent, care să instige la ură sau la discriminare împotriva unui grup după rasă, religie, etnie, sex, vârstă, orientare sexuală;
 • nu va posta materiale al căror conținut promovează în orice fel activități ilegale cum ar fi dar fără a se limita la jocurile de noroc neautorizate;
 • va clasifica drept „nerecomandat persoanelor sub 18 ani” materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de către minori;
 • va evita în orice circumstanță să folosească identitatea unei alte persoane reale, furtul de identitate fiind pedepsit conform legilor penale în vigoare;
 • prin încărcarea de imagini și descrieri de produs pentru folosirea Serviciilor, este de acord ca acestea să devină publice și să ofere acces către acestea tuturor persoanelor care navighează pe Internet;

p) să nu utilizeze niciun sistem automat care să trimită cereri în mod repetat către oricare dintre serverele Furnizorului și care ar putea cauza nefuncționarea sau funcționarea încetinită a acestuia.

8.2. Beneficiarul declară și garantează prin prezentul că are și va menține toate permisele, autorizațiile, licențele, avizele aplicabile, etc. incluzând orice modificări care pot fi necesare pentru a-și desfășura activitatea sa în conformitate cu prezentul Contract. Beneficiarul este singurul răspunzător în fața organelor de control competente de obținerea acestor permise, autorizații, licențe, avize precum și pentru toate consecințele ce decurg din desfășurarea activității Beneficiarului fără a avea aceste permise, autorizații, licențe, avize.

8.3. Beneficiarul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

IX. RETURNAREA CONTRAVALORII PLATILOR EFECTUATE

9.1 În orice situație de restricționare a serviciului pentru încălcarea de către Beneficiar a oricărei obligații contractuale, Beneficiarul nu are dreptul să solicite despăgubiri sau returnarea valorii contractului, indiferent de urmările pe care le-ar putea avea restricționarea de la folosirea Serviciilor.

9.2 Beneficiarul nu are dreptul de a solicita returnarea valorii serviciilor de dezvoltare software la comandă.

X. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR DE UTILIZARE A SERVICIILOR

10.1. Termenii si condițiile de utilizare a Serviciilor fac parte integrantă din prezentul Contract. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare a Serviciilor.

10.2. Beneficiarul va avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. Orice noi funcționalități, instrumente, facilități sau restricții care sunt dezvoltate și aplicate pentru îmbunătățirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract.

10.3. Modificările cu privire la tarife, modalități și termene de plată devin efective în termen de 15 zile de la publicarea acestora. Orice alte modificări ale Termenilor și Condițiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odată cu publicarea acestora la adresa https://www.veo.ro.

10.4. Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea si înregistrarea unui cont de Beneficiar, crearea unui magazin) constituie un acord direct, deplin și necondiționat de respectare a Termenilor și Condițiilor de utilizare și a prezentului Contract.

XI. ACCESUL LA SERVICIILE PLATFORMEI

11.1. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. va acorda permisiunea de utilizare a site-ului https://www.veo.ro și a Serviciilor sub condiția respectării următorilor Termeni de utilizare:

 • Este interzisă orice acțiune care afectează negativ activitățile corecte, rezonabile și permise ale celorlalți utilizatori sau intimidează, hărțuiește ori agresează verbal sau vizual ceilalți utilizatori ai site-ului și ai Serviciilor, inclusiv accesarea și utilizarea conturilor personale ale altor utilizatori;
 • Este interzisă orice acțiune chiar și prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau încuraja acțiuni care încalcă Termenii și Condițiile enunțați în cuprinsul prezentului Contract ori dispozițiile legale aplicabile pentru desfășurarea legală a activităților specifice;
 • Este interzisă orice acțiune care poate afecta și interfera cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea sau copierea unui conținut sau cu elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia;
 • Încălcările prezentului Contract vor putea avea ca efect suspendarea accesului la Serviciile Furnizorului, cu sau fără nicio notificare prealabilă, după caz.

11.2 Accesarea și utilizarea Serviciilor necesită crearea unui cont de acces pe platforma https://www.veo.ro. Prin prezenta, Beneficiarul declară că își asumă integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschide în platforma https://www.veo.ro

XII. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚI

12.1. Contul de utilizator pe platforma https://www.veo.ro se va înregistra doar în urma cererii efectuate prin formularul de comandă, prezent pe pagina https://client.veo.ro/. Beneficiarul va adăuga datele companiei sale prin care va realiza comerțul electronic.

12.2. În urma cererii, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. va trimite Beneficiarului prin email un link prin care contul pe platforma se va crea automat. Urmând linkul.

12.3. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de prestarea a serviciilor sau alte probleme.

12.4. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale platformei sau accesul altor persoane înafara celor autorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

XIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

13.1. Sub rezerva restricțiilor și termenilor prezentați în Contract, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. acordă Beneficiarului o licență ne-exclusivă, ne-transferabilă pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate în baza sau în legătură cu Contractul numai și în măsura în care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate în baza acestuia.

13.2 Toate drepturile asupra proprietății intelectuale pentru orice software, inclusiv software dezvoltat de Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. la comanda Beneficiarului, cu scopul extinderii funcționalităților platformei, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentația, furnizate Beneficiarului în baza sau în legătură cu Contractul, sunt și vor fi deținute numai de Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. sau de furnizorii săi. Drepturile asupra proprietății intelectuale pentru elementele și componentele de grafică implementate în mod personalizat la nivelul magazinului Beneficiarului, la cererea acestuia, aparțin Beneficiarului.

13.3. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. va face eforturi rezonabile pentru a se asigura, fără a-și asuma o obligație de garanție, ca folosirea de către Beneficiar a programelor software, echipamentului sau altor materiale furnizate de aceasta în legătură cu Serviciile nu va încălca drepturile de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală aparținând unui terț.

XIV. EXCLUDEREA UNOR GARANȚII

14.1. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu garantează că:

 • Utilizarea Serviciilor va îndeplini cerințele și așteptările Beneficiarului;
 • Accesul și folosirea Serviciilor se va desfășura în permanență în cele mai bune condiții, fără întreruperi, erori de funcționare și în deplină siguranță;

14.2. Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de condiții, garanții sau orice alți termeni (inclusiv orice termeni impliciți cu privire la calitatea, compatibilitatea satisfăcătoare în conformitate cu descrierea), cu excepția celor prevăzuți în mod explicit în prezentul acord.

XV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

15.1. Beneficiarul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru modalitatea și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L., precum și modalitatea în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

15.2. Beneficiarul garantează informația pe care o furnizează către platforma online și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor sau a actualizării lor.

15.3. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu poate fi ținută răspunzătoare în cazul în care Beneficiarul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale, imorale sau contrare condițiilor și politicilor Furnizorului.

15.4. Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil și va despăgubi Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. va transmite datele acestuia către organele competente, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

15.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

15.6. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) Părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 • b) Prin reziliere, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale de către una din părți. În acest caz, se va transmite o notificare scrisă către cealaltă parte contractantă, urmând ca în termen de 7 zile aceasta să remedieze problema. În caz contrar, Contractul se consideră reziliat de drept, fără îndeplinirea altor formalități prealabile și fără intervenția instanței de judecată;
 • c) Prin denunțare unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți. Recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 20 zile calendaristice înainte de expirarea valabilității tipului de abonament de servicii selectat de către Beneficiar;
 • d) În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de încetare;
 • e) În caz de neplata a abonamentului, în condițiile art.6.3 din contract;
 • f) În situația prevăzută la art.18.4. din contract;

XVII. CESIUNEA

17.1. Cu excepția prevederilor de mai jos, atât Furnizorul cât și Beneficiarul nu au dreptul de a cesiona, subcontracta, sublicenția sau înstrăina sau de transfera în orice alt mod unul sau toate drepturile ori obligațiile sale din prezentul Contract către orice terți, în general.

17.2. Oricare dintre părți poate cesiona, nova ori transfera în orice mod permis de legea aplicabilă oricare dintre drepturile sau obligațiile sale din prezentul Contract uneia dintre societățile asociate (sau succesorilor săi ori ai acestora, prin fuziune sau prin achiziționarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu informarea celeilalte părți.

17.3. Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. poate subcontracta oricare sau toate obligațiile sale din prezentul Contract către o terță parte, fără a avea nevoie de acordul Beneficiarului în acest sens, cu condiția ca Societatea VEO SHOPPING APP S.R.L. să asigure îndeplinirea întocmai de către terț a obligațiilor sale asumate față de Beneficiar.

XVIII. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

18.1. Fiecare parte va asigura confidențialitatea tuturor informațiilor (inclusiv Termenii și Condițiile prezentului Contract) și a documentației, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile referitoare la activitatea comercială sau secrete de comerț ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealaltă parte în desfășurarea activității, obținute de la cealaltă parte în urma sau în legătură cu prezentul Contract. Pentru a proteja drepturile și interesele celeilalte părți din prezentul Contract, o parte poate dezvălui doar acele informații confidențiale referitoare la cealaltă parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societăților autorizate în scopul realizării prezentului Contract ori autorităților la cerere și chiar și prin efectul legii.

18.2. Fiecare dintre părți consimte:

 • că nu va folosi nicio informație confidențială referitoare la cealaltă parte în niciun alt scop decât pentru îndeplinirea unei obligații a sa rezultată din prezentul Contract sau pentru exercitarea unor drepturi născute din prezentul Contract;
 • că nu va copia și nu va dezvălui nicio informație confidențială unei terțe părți fără consimțământul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte părți. Cu toate acestea, ambele părți au voie să dezvăluie informații referitoare la prezentul Contract reprezentanților autorizați ai societăților asociate, inclusiv celor care le oferă acestora asistență în privința prezentului Contract, sub rezerva asumării obligațiilor de confidențialitate corespunzătoare.

18.3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică informațiilor confidențiale în privința cărora destinatarul poate demonstra, în favoarea părții care a făcut dezvăluirea, că:

 • la data dezvăluirii erau deja cunoscute destinatarului (fără a avea obligația de a păstra confidențialitatea asupra acestora);
 • după data dezvăluirii sunt obținute legal de destinatarul acționând cu bună credință de la o terță parte independentă care nu se află sub rezerva niciunei obligații de a păstra confidențialitatea asupra respectivei informații confidențiale;
 • la momentul dezvăluirii erau în totalitate sau fuseseră aduse la cunoștința publicului prin alte metode decât prin neglijența destinatarului sau încălcarea restricțiilor prevăzute în Contract sau în anexele acestuia;
 • au fost în mod independent însușite de sau în numele destinatarului fără a avea acces la vreuna din informațiile confidențiale;
 • se solicită dezvăluirea lor prin lege, prin acțiuni în instanță, de organe sau instituții guvernamentale sau de alte autorități de reglementare;
 • s-a acordat un consimțământ scris pentru dezvăluire;

18.4. Încălcarea oricărora dintre obligațiile prevăzute la Cap. XVIII duce la încetarea imediată de drept a contractului, fără somație sau trecerea vreunui termen și fără intervenția instanțelor de judecată. Persoana vinovată nu poate solicita nicio daună de la partea care a invocat încetarea contractului în condițiile prezentului paragraf.

XIX. FORTA MAJORĂ

19.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, cu obligația notificării celeilalte părți.

19.2 Orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile Contractuale, va fi considerat caz de forță majoră.

19.3 Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

19.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare parte contractantă poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile scadente până la această dată.

XX. NOTIFICĂRI / COMUNICĂRI

20.1. Orice comunicare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisă folosindu-se datele de identificare cuprinse în prezentul Contract sau în cazul unor modificări, datele actualizate din contul Beneficiarului.

20.2. Toate comunicările referitoare la prezentul contract vor fi efectuate în scris, semnate de către partea care efectuează comunicarea, urmând a fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) sau prin e-mail.

20.3. Solicitările, notificările, precum și orice comunicare vor considerate comunicate și transmise prin una din următoarele modalități;

 • (i) prin e-mail: pentru furnizor, pentru beneficiar.
 • (ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau executor judecătoresc:
 • Pentru Furnizor: municipiul Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 57-59, Etaj 5 retras, Apartament 26, Județ Cluj
 • Pentru Beneficiar

20.4. Termenul în care una dintre părți trebuie să răspundă la solicitările celeilalte părți este de 7 zile de la data transmiterii solicitării, care poate fi prelungit în situații excepționale și temeinic justificate.

20.5. Schimbarea adresei de corespondență fizică sau electronică, va fi opozabilă celeilalte părți din momentul comunicării, însoțită de copia certificată a actelor doveditoare.

XXI. LEGEA APLICABILĂ

21.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul Contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate conform și guvernate de legea română în vigoare.

21.2. Părțile convin sa depună toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend apărut în legătură cu prezentul Contract. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă asemenea diferende, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor de judecată competente de la sediul Furnizorului.

XXII. DISPOZIȚII FINALE

22.1. Prezentul contract va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act adițional acceptat de reprezentanții legali ai ambelor părți.

22.2. Orice renunțare la orice drept sau remediu în baza prezentului Contract trebuie să fie făcută în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunțare va fi efectivă numai în cazul și scopul pentru care este dată.

22.3. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă, în consecință, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credință în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie.

22.4. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

22.5 Părțile declară că înainte de semnarea prezentului contract au citit întregul înscris și acesta reprezintă voința acestora, întocmai cum a fost consemnată, și confirmă că fiecare și toate clauzele acestui contract au fost analizate de Părți și negociate în conformitate cu cerințele și obiectivele acestora, nefiind incidente dispozițiile Codului Civil privitoare la contracte de adeziune, clauze standard și neuzuale.

22.6. Părțile declară expres că au citit prezentul contract, iar înainte de semnare acesta a fost încheiat în urma negocierii fiecărei clauze de către Părți, conform voinței lor liber exprimate, nu în stare de necesitate sau în condiții vădit defavorabile.

22.7. Prezentul Contract, împreună cu anexele care sunt parte integrantă, reprezintă voința părților și orice altă înțelegere verbală precedentă acestui Contract devine nulă.

22.8. Prezentul Contract cuprinde 1 (o) Anexă, referitoare la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.veo.ro/termeni-si-conditii

Top