Confidențialitate

CINE SUNTEM?

Operatorul care prelucrează date Dvs. cu caracter personal in momentul in care navigati sau interactionati cu platforma VEO APP sau VEO SHOPPING APP este societatea comerciala VEO SHOPPING APP SRL, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 57-59, Etaj 5 retras, Apartament 26, Județ Cluj, având codul unic de înregistrare nr. 45570044 și număr de ordine în registrul comerțului J12/521/2022, reprezentată legal prin administrator Codrea Oana-Alexiana.

VEO SHOPPING APP SRL (denumită în cele ce urmează "VEO” sau „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor Dvs. cu caracter personal, depunand în mod constant diligențele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerințele legale în acest domeniu.

În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul căruia va explicăm ce categorii de date cu caracter personal prelucrează societatea noastra prinintermediul aplicatiilor VEO APP sau VEO SHOPPING APP, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un nou cadru juridic al legislației privind protecția datelor în UE și intra în vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guvernează această prelucrare înainte de acest punct, GDPR are un efect direct în cadrul Uniunii Europene și nu este necesar să fie transpus la nivel național. În acest fel, se va urmări armonizarea legilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în Europa iar in anumite circumstanțe, domeniul de aplicare al său poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

Dacă sunteți o organizație care prelucrează date cu caracter personal, este foarte probabil să fiți sub incidența prevederilor GDPR. În acest sens, sunteți supus obligațiilor și trebuie să le respectați. Același lucru este valabil și pentru compania noastra VEO SHOPPING APP SRL, care, având în vedere situația sa, este legat de obligații diferite, în calitatea sa de procesator și de operator de date.

Definitii

Este esențială înțelegerea corectă a termenilor definiți mai jos:

Date personale: orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, extragerea, consultarea, sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana vizata: reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

Protecția datelor asigură faptul că datele persoanelor sunt păstrate în siguranță și utilizate în scopuri clare pe care individul le-a acceptat in momentul in care a comandat serviciile VEO.ro.

Confidențialitatea datelor se referă la securitatea informatică și la măsurile luate pentru a păstra datele în siguranță în timp ce se află într-o organizație sau în timp ce acestea sunt transferate către o terță parte dacă este cazul.

În conformitate cu politicile GDPR, sunteți obligat să vă asigurați că înregistrările sunt exacte și actualizate, iar informațiile sunt păstrate numai atâta timp cât organizația are nevoie de ele sau păstrate conform legislației în vigoare.

O curățare a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui să stabilească cât timp ar trebui păstrate anumite tipuri de informații înainte ca acestea să fie eliminate în siguranță. O persoana desemnată în companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vă asigura că acest lucru este monitorizat în mod regulat; astfel încât organizația să respecte ștergerea datelor de care nu mai are nevoie.

Obligațiile VEO SHOPPING APP SRL în calitate de procesator:

Prelucrarea datelor personale numai în scopul furnizarii serviciilor comandate: Veo Shopping App SRL prin intermediul site-urilor si aplicatiilor VEO nu va procesa niciodată informațiile dvs. în alte scopuri, decât cele pentru furnizarea serviciilor.

Aplicăm standarde stricte de securitate pe servere și în cadrul infrastructurii VEO pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru clienții noștri.

Raportarea oricăror încălcări a datelor fără “întârziere nejustificată”.

În calitate de persoană împuternicită (Gazduire Web), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca operator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din România.

Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

Obligațiile VEO SHOPPING APP SRL în calitate de operator:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de societatea noastra să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, VEO SHOPPING APP SRL rămâne operatorul datelor dumneavoastră principal. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea acestora (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate).

Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

Scopul prelucrării datelor Dvs cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a serviciilor de eCommerce comandate de catre clienti. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pe toata perioada contractuala.

Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: dpo@veo.ro.

Ce drepturi am în calitate de client (persoana vizata) VEO SHOPPING APP?

1. Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

2. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui email la adresa dpo@veo.ro

3. Dreptul la eliminarea datelor sau dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;

5. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al VEO SHOPPING APP;

6. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau telefonic la numerele +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Dispoziții finale

Daca VEO va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

Top